ระยะทางวิ่ง 4 ระยะ

ขนาด Size เสื้อแบบแขนสั้น

ขนาด Size เสื้อแบบแขนกุด

ผู้เข้าเส้นชัยลำดับ 1-3 ของทุกระยะทางจะได้รับโล่รางวัล

Winner Awards

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

เพื่อระดมทุนมอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
1. สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  
2. สนับสนุนการรักษาพยาบาลแก่ข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย
3. สนับสนุนกิจกรรมและโครงการวิจัยและพัฒนาต่างๆ ของมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
4. เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน ลูกค้า และประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเห็นถึงประโยชน์ของการวิ่งที่จะช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง มีวินัย มีความสามัคคี
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานสะอาดให้เป็นที่รู้จักของประชาชน  อันเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างปลอดภัยและมั่นคง
7. เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
8. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐมและเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนและจังหวัด

Zoom

ผังการวิ่งระยะทางวิ่ง 16 กม.

1. ระยะ 16 กม. (click ที่ภาพเพื่อขยายใหญ่)

Zoom

ผังการวิ่งระยะทางวิ่ง 10 กม.

2. ระยะ 10 กม. (click ที่ภาพเพื่อขยายใหญ่)

Zoom

ผังการวิ่งระยะทางวิ่ง 5 กม.

3. ระยะ 5 กม. (click ที่ภาพเพื่อขยายใหญ่)

Zoom

ผังการวิ่งระยะทางวิ่ง 300 ม.

4. ระยะ 300 ม. (click ที่ภาพเพื่อขยายใหญ่)

Zoom

กำหนดการวิ่ง

 

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน

อ.สามพราน จ.นครปฐม